42129P639 - Đầm hồng kẻ chân xòe
35039B639 - Zuýp đen A, túi sườn