84019H649 - Aó boober dior phủ lưới
88088X648 - áo boomber nhung xanh
88088B648 - Áo boomber nhung đen