B3854B149 - Zuýp dáng A đen kẻ ô nhỏ
B3861K549 - Zuýp đen ôm cơ bản
zalo