61022D949 - Aó len đỏ mongtoghi, tay zaclang dệt lỗ
61005P449 - Aó cổ tròn tay cộc, kẻ hồng trắng